Autorzy obserwacji ornitologicznych umieszczonych w publikacjach:

 • Cofta T., Czeraszkiewicz R., Oleksiak A., Staszewski A. 2002. Ptaki wodno-błotne na Pomorzu Zachodnim. Liczebność i rozmieszczenie dzikich gęsi i innych ptaków wodnych w listopadzie 2001 i styczniu 2002 r. Program przyrodniczo-łowiecki ZTO-PZŁ, Szczecin.
 • Czeraszkiewicz R., Staszewski A. 2004. Ptaki rezerwatu Świdwie. Wędrówki i zimowanie. ZTO. Szczecin.
 • Kajzer Z, Guentzel S., Jasiński M., Sołowiej M. 2005. Rzadkie ptaki obserwowane w latach 1999-2003 na Pomorzu Zachodnim. Notatki Ornitologiczne, 46: 89-104.
 • Kaliciuk J., Staszewski A. (red.). 1997. Ostoje ptaków w polskiej części Zalewu Szczecińskiego. ZTO. Szczecin.
 • Kaliciuk J., Ziarnek K. 1997. Wstępny opis przyrodniczy terenu w okolicach miejscowości Golczewo i Czarnogłowy.
 • Niedźwiecki S., Kaliciuk J., Kalisiński M., Kozłowska D., Staszewski A., Wysocki D. 2000. Śmiertelność ptaków wodnych na szczecińskim wybrzeżu Bałtyku w sezonach 1991/1992 i 1992/1993. Notatki Ornitologiczne, 41, 3: 250-254.
 • Opracowanie zbiorowe. Program ochrony przyrody dla lasów miejskich Szczecina.
 • Sikora A., Rohde Z., Gromadzki M., Neubauer G., Chylarecki P. (red.). 2007. Atlas rozmieszczenia ptaków lęgowych Polski 1985-2004. Bogucki Wydawnictwo Naukowe. Poznań.
 • Staszewski A., Czeraszkiewicz R. 2000. Awifauna lęgowa rezerwatu "Świdwie" i okolic w latach 1990-98. Notatki Ornitologiczne, 41, 2: 115-138.
 • Staszewski A., Czeraszkiewicz R. 2001. Rozmieszczenie i liczebność gęsi w Polsce podczas jesiennej migracji i zimowania w latach 1991-1997. Notatki Ornitologiczne, 42, 1: 15-35.
 • Tomiałojć L., Stawarczyk T. 2003. Awifauna Polski. Rozmieszczenie, liczebność i zmiany. PTPP "pro Natura". Wrocław.
 • Wysocki D. 1996. Ptaki wodno-błotne zbiorników wód pościelowych Zakładów Chemicznych "Police". Notatki Ornitologiczne, 37, 1-2: 55-70.

 • Autorzy i współautorzy opracowań:
 • Kaliciuk J., Mrugowski W. (red.). 2000. Ogólne informacje o stanie badań nad awifauną Pomorza Zachodniego. materiały pomocnicze do prac nad "Monografią - Ptaki Pomorza". ZTO. Szczecin.
 • Mrugowski W. 2009. Kontrola pod względem obecności gniazd i zasiedlenia dziupli przez ptaki (drzewa przeznaczone do wycinki wzdłuż strumieni Trawna i Niedźwiedzianka.
 • Mrugowski W., Mrugowska E. 2001. Waloryzacja faunistyczna wraz z oceną wpływu zmian w gospodarce wodnej na faunę na terenie użytku ekologicznego "Ekopark Wschodni" w Kołobrzegu.
 • Mrugowski W., Mrugowska E. 2004. Dokumentacja dla projektowanego użytku ekologicznego "Pilchowskie Mokradła" znajdującego się na terenie gminy Police.
 • Mrugowski W., Mrugowska E. 2005. Dokumentacja projektowanych na terenie gminy Police pomników przyrody .
 • Mrugowski W., Kaliciuk J. 2000. Materiały pomocnicze dla współpracowników kartoteki ptaków Pomorza Zachodniego. ZTO. Szczecin.
 • Mrugowski W., Kaliciuk J., Ziarnek K., Ziarnek M. 1999. Zespół przyrodniczo-krajobrazowy "Sarni Las" w Gminie Nowogard - dokumentacja przyrodnicza.
 • Mrugowski W., Kaliciuk J., Ziarnek K., Ziarnek M. 1999. Użytek ekologiczny "Szuwary Nowogardzkie" w Gminie Nowogard - dokumentacja przyrodnicza.
 • Mrugowski W., Puchała I. 2009. Inwentaryzacja zieleni (drzew i krzewów) znajdującej się na terenie nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 26/2, 26/3, 26/4, 26/5, 26/8 i 26/10 z obrębu 1011 Szczecin - Śródmieście, położone przy ulicach: Aleja Wyzwolenia 52 - Ks. St. Staszica - ul. Lubomirskiego - ul. Ofiar Oświęcimia (teren byłego Szpitala Miejskiego w Szczecinie).
 • Mrugowski W., Siuda P. 2009. Dokumentacja i projekt uchwały pomników przyrody znajdujących się w miejscowości Dobra.
 • Mrugowski W., Siuda P. 2009. Rozpoznanie i ochrona zamieszkałych gniazd ptasich na Jeziorku Słonecznym przy ul. Derdowskiego w Szczecinie.
 • Mrugowski W., Siuda P. 2009. Wpływ rozwoju funkcji przemysłowych na terenach ok. 372 ha po byłym lotnisku w Stargardzie Szczecińskim na stan środowiska naturalnego w ich obrębie oraz na terenach sąsiednich, w zakresie fauny obejmującej ptaki, ssaki, płazy i gady, motyle, ważki oraz zadrzewienia i lasy.
 • Mrugowski W., Siuda P., Mrugowska E. 2006.: dokumentacje przyrodnicze projektowanych użytków ekologicznych w Nadleśnictwie Gryfice: "Bagno Dzików"; "Bagno Samotnika"; "Bagno Słonki"; "Ostoja Dzika i Jelenia"; "Rosiczka" ; "Samotnik"
 • Mrugowski W., Siuda P., Ziarnek K. Mrugowska E. 2008. Problemowe opracowanie ekofizjograficzne dla obszaru objętego planem Dąbie - plaża z uwzględnieniem stanu istniejącego i projektowanego zagospodarowania obszaru oraz celów ochrony i oddziaływań na obszar ostoi ptaków PLB 320003 Dolina Dolnej Odry.
 • Mrugowski W., Ziarnek K., Kaliciuk J. 1997. Sprawozdanie z obozu ornitologicznego nad Jeziorem Dąbie.
 • Mrugowski W., Ziarnek K., Mrugowska W. 2009. Problemowe opracowanie ekofizjograficzne obszaru objętego projektem planu zagospodarowania przestrzennego "Śmierdnica - Spokojna".
 • Mrugowski W., Ziarnek K., Mrugowska W. 2009. Problemowe opracowanie ekofizjograficzne obszaru objętego planem zagospodarowania przestrzennego "Kijewko - Świętochowskiego".
 • Stachak A., Zachaś M. (red.). 2009. Leśny Kompleks Promocyjny Puszcze Szczecińskie. Krajobrazy leśne i otwartej przestrzeni. RDLP w Szczecinie.
 • Wysocki D., Domian G., Kaliciuk J., Mrugowski W. 1999. Plan ochrony Szczecińskiego Parku Krajobrazowego "Puszcza Bukowa". Operat szczegółowy w zakresie ochrony fauny. Szczecin.
 • Ziarnek K., Mrugowski W., Burczyk P., Michalska M. 2001. Inwentaryzacja i waloryzacja cmentarzy sprzed 1945 roku w granicach miasta Szczecina i otuliny Szczecińskiego Parku Krajobrazowego "Puszcza Bukowa". szczecin - Gryfino.

 • Inne opracowania i artykuły:
 • Domian G., Ziarnek K., Mrugowski W. 2003. Czy znasz Szczeciński Park Krajobrazowy "Puszcza Bukowa". Materiały szkoleniowe do konkursu międzyszkolnego. Gryfino.
 • Kowalski J., Jankowski K., Mrugowski W. 2003. Ścieżka przyrodniczo-leśna Szmaragdowe-Zdroje. Szczecin.
 • Mrugowska E., Mrugowski W. 2006. Raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko "Rzeka Ina - Inoujście - Goleniów. Odbudowa koryta rzeki w km 5+440 do 12+791 wraz z modernizacją prawobrzeżnego obwałowania".
 • Mrugowska E., Mrugowski W. 2006. Zachowajmy piękno lasu następnym pokoleniom. Ulotka w dwóch wersjach dla Gminy Police.
 • Mrugowski W., Kaliciuk J. 1998. Ochrona miejsc występowania i ocena liczebności derkacza (Crex crex) w woj. szczecińskim. Zielone Brygady, 13 (115): 34-37.
 • Mrugowski W., Kaliciuk J. 1999. Ratujmy derkacza. Chrońmy jego miejsca lęgowe. Ulotka dla ZTO.
 • Mrugowski W., Mrugowska E. Siuda P. 2007. Raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w ramach programu rewitalizacji dzielnicy Golęcino-Gocław ulica Grobla.