WYKONANE ZLECENIA

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA UM SZCZECIN

 • Rozpoznanie i ochrona zamieszkałych gniazd ptasich na Jeziorku Słonecznym w Szczecinie (8 ha) - 2009 r.
 • Opis elementów przyrodniczych środowiska położonych w otoczeniu Ostrowa Grabowskiego w Szczecinie (planowana spalarnia odpadów - ok. 3 600 ha) - 2009 r.
 • BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA SZCZECINA

  Problemowe opracowania ekofizjograficzne:
 • dla obszaru objętego projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Kijewko - Świętochowskiego" (86,2 ha) - 2009 r.
 • dla obszaru objętego projektem MPZP "Śmierdnica - Spokojna" (2,9 ha) - 2009 r.
 • dla obszaru objętego projektem MPZP "Podjuchy - Centrum" (24,4 ha) - 2009 r.
 • dla obszaru objętego projektem MPZP "Podjuchy - Wschód" (56,3 ha) - 2009 r.
 • dla obszaru objętego projektem MPZP "Skolwin - Saperska" (56,96 ha) - 2009 r.
 • dla obszaru objętego projektem MPZP "Skolwin - Inwalidzka" (101,62 ha) - 2009 r.
 • dla obszaru objętego projektem MPZP "Skolwin - Kamienna" (52,43 ha) - 2009 r.
 • dla obszaru objętego projektem MPZP "Skolwin - Przęsocińska, Karpac-ka" (266,13 ha) - 2009 r.
 • w granicach obszaru objętego projektem MPZP "Dąbie - Trzebusz - Park Leśny Dąbie na południe od ul. Tczewskiej" (100,5 ha) - 2009 r.
 • dla obszaru objętego planem Dąbie - plaża z uwzględnieniem stanu istniejącego i projektowanego zagospodarowania obszaru oraz celów ochrony i oddziaływań na obszar ostoi ptaków Dolina Dolnej Odry (153,44 ha) - 2008 r.
 • Sporządzenie dokumentacji przyrodniczej dla projektowanego ZPK "Bukowo - Park Leśny" - stan istniejący i projektowane zagospodarowanie oraz istniejące wartości przyrodnicze wymagające ochrony i ew. oddziaływanie na obszary chronione (95,46 ha) - 2009 r.
 • BIURO KONSERWACJI PRZYRODY W SZCZECINIE
 • Inwentaryzacja przyrodnicza dla "Budowy magistrali wodociągowej od pompowni wody przy ul. Warcisława do zbiorników i pompowni wody przy ul. Łącznej w Szczecin - 2009 r.
 • Wycinanie ręczne zarośli drzew i krzewów z usunięciem biomasy w rezerwacie "Wzgórze Widokowe nad Międzyodrzem" na terenie Gminy Kołbaskowo - 2009 r.
 • Inwentaryzacja przyrodnicza dla "Budowy zbiornika retencyjnego i przebudowy cieku wodnego w Parku Brodowskim na 250 mb oraz kanału przy ul. Słowiczej w Szczecin - 2009 r.
 • Monitoring środowiska przyrodniczego - określenie wpływu inwestycji na stan zachowania ostoi Natura 2000 oraz na gatunki roślin i zwierząt podlegające ochronie - rejon wybudowanych w etapie I II mostów i estakad w ciągu ul. Autostrada Poznańska oraz na odcinku ponad 6 km ulicy Autostrada Poznańska w Szczecinie - 2009.
 • EKOLOGPOL HENRYK DOMINIAK
 • Opracowanie dot. wpływu rozwoju funkcji przemysłowych na terenach po byłym lotnisku w Stargardzie Szczecińskim na stan środowiska naturalnego w ich obrębie oraz na terenach sąsiednich, w zakresie fauny oraz zadrzewień i lasów (ok. 372 ha) - 2009 r.
 • Opracowanie pn. Biogazownia rolnicza wraz z urządzeniami pomocniczymi i sieciami przemysłowymi oraz przyłączami - część przyrodnicza do raportu oddziaływania na środowisko (Przybkowo gm. Barwice) - 2009 r.
 • LONICERA KRZYSZTOF ZIARNEK
 • Uwarunkowania przyrodnicze dla zagospodarowania działek w obrębie Załom gm. Goleniów - zakres faunistyczny - 2009 r.
 • Opracowanie materiałów w zakresie fauny i charakterystyki drzewostanu do raportu oddziaływania na środowisko inwestycji obejmującej budowę węzła "Tczewska" na przecięciu autostrady A6 z istniejącą ulicą Tczewską (Szczecin) - 2009 r.
 • ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W SZCZECINIE
 • Kontrola pod względem obecności gniazd i zasiedlenia dziupli przez ptaki drzew przeznaczonych do wycinki wzdłuż strumieni Niedźwiedzianka i Trawna w rejonie ulic Sowiej i Zwierzynieckiej oraz Jeleniego Stawu w Szczecinie - 2009 r.
 • URZĄD GMINY DOBRA
 • Dokumentacja przyrodnicza w celu uznania grupy drzew gatunku grab na terenie Gminy Dobra za pomniki przyrody - 2009 r.
 • Dokumentacja przyrodnicza w celu uznania trzech drzew gatunku platan na ternie Gminy Dobra za pomniki przyrody - 2009.
 • Nadzór inwestorski nad pracami zieleniarskimi dla zadania pn. Urządzenie parku rodzinnego w Wołczkowie - 2009 r.
 • POWIAT STARGARDZKI
 • Organizacja prelekcji oraz wystawy fotografii przyrodniczej na stacji "Żabie Uroczysko" w Żarowie z okazji Dnia Ziemi - 2009 r.
 • Przeprowadzenie sympozjum pt. "Bezpieczeństwo i zasadność budowy elektrowni jądrowych w Polsce" - 2010 r.
 • GMINA STARGARD SZCZECIŃSKI
 • Opracowanie: koncepcji programowej dotyczącej budowy i działania Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych; systemu selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych; programu edukacji ekologicznej mieszkańców w zakresie ochrony środowiska, racjonalnego gospodarowania odpadami (w tym niebezpiecznymi); koncepcji systemu i sposobu monitoringu POŚ i PGO; rozeznanie zagrożenia wywołanego przez pole elektromagnetyczne; weryfikacja stanu zagospodarowania złóż kopalin; opracowanie programu zalesień dla gleb zdegradowanych (ok. 32 000 ha) - 2006 r.
 • WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI UM SZCZECIN
 • Inwentaryzacja zieleni znajdującej się na terenie nieruchomości położonej przy ul. Modrej w Szczecinie - 2009 r.
 • Inwentaryzacja drzew i krzewów przy ul. Wyzwolenia w Szczecinie (dawny Szpital Miejski) - 2009 r.
 • INSTAD ADAM WIERZBOWSKI
 • Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia pn. Rozbudowa sieci elektroenergetycznej, tj. budowa stacji transformatorowej oraz budowa linii elektroenergetycznych na działkach w Sławoszewie, gm. Dobra na ob-szar Natura 2000 "Jezioro Świdwie" - 2009 r.
 • EPA SP. Z O.O.
 • Potencjalny wpływ realizacji farmy wiatrowej na awifaunę Stawno, Lubieszewo, Rotnowo Gmina Gryfice - 2009-2010 r.
 • OSOBY PRYWATNE
 • Opracowanie dot. wpływu przedsięwzięcia - budowa 2 budynków mieszkalnych z garażami i przydomowej oczyszczalni ścieków oraz przyłączy infrastruktury technicznej: Sławoszewo, gm. Dobra na obszar Natura 2000 "Jezioro Świdwie" - 2009 r.
 • Informacja o wpływie inwestycji na środowisko - obiekt "Dąbie - Załom" stawy rybne o pow. do 10 ha przy ul. Jeziornej w Szczecinie - 2005 r.
 • ARCHIMEDES - ARCHITEKTURA, MEDIA, DESIGN
 • Operat wodnoprawny "Punkt czerpalny do celów ppoż. Park Kasprowicza - Jezioro Rusałka" (Szczecin) - 2009 r.
 • Raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko "Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w ramach programu rewitalizacji dzielnicy Golęcino - Gocław ulica Grobla w Szczecinie" (2,3 ha) - 2007 r.
 • Raport oddziaływania inwestycji pn. "Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy ul. Światowida w Szczecinie" - 2008 r.
 • URZĄD GMINY W KOŁOBRZEGU
 • Waloryzacja faunistyczna wraz z oceną wpływu zmian w gospodarce wodnej na faunę na terenie użytku ekologicznego "Ekopark Wschodni" w Kołobrzegu (381 ha) - 2001 r.
 • URZĄD GMINY W NOWOGARDZIE
 • Inwentaryzacja dzikich wysypisk śmieci na terenie gminy wraz z koncepcją rekultywacji i wykorzystania wysypiska śmieci przy ul. Dąbrowszczaków w Nowogardzie - 2000 r. (ok. 33 000 ha)
 • Dokumentacja przyrodnicza projektowanego użytku ekologicznego "Szuwary Nowogardzkie" w Nowogardzie (29,48 ha) - 1999 r.
 • Dokumentacja przyrodnicza istniejącego zespołu przyrodniczo-krajobrazowego "Sarni Las" w Nowogardzie (28,80 ha) - 1999 r.
 • GMINA POLICE
 • Dokumentacja przyrodnicza na potrzeby powołania użytku ekologicznego "Pilchowskie Mokradła" - 2004 r.
 • Inwentaryzacja i dokumentacja przyrodnicza na potrzeby powołania pomników przyrody na terenie Gminy - 2004 r.
 • Wykonanie 2 projektów ulotki edukacyjnej o tematyce dotyczącej wła-ściwego zachowania się w lesie i na terenach zielonych - 2006 r.
 • NADLEŚNICTWO GRYFICE
 • Prace dokumentacyjne dla 6 proponowanych użytków ekologicznych na terenie obrębu leśnego Kamień Pomorski na powierzchni 36,15 ha - 2006 r.
 • INBUD S.C. W SZCZECINIE
 • Raport oddziaływania na środowisko "Rzeka Ina - Inoujście - Goleniów. Odbudowa koryta rzeki wraz z modernizacją prawobrzeżnego obwałowania" (102 ha) - 2006 r.
 • BIURO INŻYNIERSKIE "DAMART" W SZCZECINIE
 • Raport oddziaływania na środowisko drogi ekspresowej S3 na odcinku Nowe Miasteczko - Legnica w zakresie fauny, leśnictwa i łowiectwa - 2007 r.
 • DAN MACH AGRO SP. Z O.O. W CIESZYSŁAWIE GM. PYRZYCE
 • Szacunek brakarski wg wytyczonej sieci dróg leśnych Gmina Dziwnów - 2008 r.
 • PENTOR INSTYTUT BADANIA OPINII I RYNKU S.A. WARSZAWA
 • Przeprowadzenie wywiadów ankieterskich, których rezultatem jest zapis w programie komputerowym CADAS - 2005 r.
 • ZAKŁAD USŁUG KONSULTINGOWYCH W SZCZECINIE
 • Opracowanie wzorcowego programu gospodarki odpadami w gminie, w kontekście wymagań Unii Europejskiej
 • PONADTO UDZIAŁ W REALIZACJI PROJEKTÓW
 • Plan ochrony Szczecińskiego Parku Krajobrazowego "Puszcza Bukowa"
 • "Ochrona gągoła"
 • "Ochrona płomykówki"
 • Ochrona miejsc rozrodu i występowania derkacza w województwie szczecińskim
 • Ochrona siedlisk wokół Zalewu Szczecińskiego
 • Zwiększenie efektywności działania na rzecz ochrony obszarów cennych przyrodniczo w regionie szczecińskim
 • Prace ochronne w rezerwacie przyrody "Bielinek"
 • Organizacja i prowadzenie obozów ekologicznoedukacyjnych: Gardno, delta Świny, wyspy na jez. Dąbskim
 • OBECNIE REALIZUJEMY
  BIURO KONSERWACJI PRZYRODY W SZCZECINIE
 • Monitoring środowiska przyrodniczego w zakresie faunistycznym dla inwestycji drogowej w sąsiedztwie oczek wodnych w rejonie ul. Wkrzańska, Łączna w Szczecinie
 • Zabieg ochrony czynnej, tj. koszenie szuwaru trzcinowego z usunięciem biomasy w rezerwacie przyrody "Kanał Kwiatowy" w gminie Kołbaskowo (0,083 ha)
 • Monitoring środowiska przyrodniczego w zakresie ochrony przyrody w celu określenia wpływu inwestycji na stan zachowania ostoi Natura 2000 oraz na gatunki roślin i zwierząt podlegające ochronie prawnej - rejon wybudowanych mostów i estakad w ciągu ul. Autostrada Poznańska oraz na odcinku o ok. 6 km przebiegu ulicy
 • Biuro Planowania Przestrzennego w Szczecinie
 • Problemowe opracowanie ekofizjograficzne "Bukowo - Szosa Polska" (57,13 ha)
 • Problemowe opracowanie ekofizjograficzne "Warszewo - Wodozbiór" (122,11 ha)
 • Problemowe opracowanie ekofizjograficzne "Bukowo - Bukowska" (75,09 ha)
 • Problemowe opracowanie ekofizjograficzne "Wielgowo - Dunikowo" (144 ha)
 • Problemowe opracowanie ekofizjograficzne "Dąbie - Trasa Nowoprzestrzenna, Lubczyńska, Kniewska" (234,26 ha)
 • Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie
 • Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 dla zadania pn. "Udrożnienie koryta rzeki Studnicy na długości 900 m w m. Miastko"
 • GMINA POLICE
 • Opracowanie dot. wpływu przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie cmentarza w Trzebieży na obszar Natura 2000 w zakresie przedstawionym w postanowieniu RDOŚ
 • ENEA OPERATOR SP. Z O.O. POZNAŃ
 • Raport oddziaływania na środowisko dla budowy stacji transformatorowej z powiązaniami liniami kablowymi zlokalizowanych Objezierzu gm. Krzęcin na obszar Natura 2000 "Lasy Puszczy nad Drawą"
 • ENEOS SP. Z O.O. SZCZECIN
 • Raport oddziaływania na środowisko pn. Rozbudowa sieci elektroenergetycznej. Stacja transformatorowa, sieć rozdzielcza. Zasilanie w energię elektryczną i zabudowa mieszkaniowa Zastań na obszar Natura 2000 "Zalew Kamieński i Dziwna" gm. Wolin
 • Raport oddziaływania na środowisko pn. Rozbudowa sieci elektroenergetycznej oraz budowa stacji transformatorowej w Sułominie gm. Wolin na obszar Natura 2000 "Wolin i Uznam" i "Zalew Szczeciński"
 • Raport oddziaływania na środowisko pn. Rozbudowa sieci elektroenergetycznej, tj. budowa linii kablowej, sieci rozdzielczej oraz stacji transformatorowej w Lubczynie gm. Goleniów na obszar Natura 2000 "Doli-na Dolnej Odry"
 • URZĄD MIASTA KOŁOBRZEG
 • Raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Przebu-dowa i odbudowa odpływu wód opadowych do morza w rejonie ul. Grobla w Kołobrzegu oraz ustaleniem optymalnego poziomu wód w zbiornikach na terenie Ekoparku"
 • OSOBY PRYWATNE
 • Opracowanie dot. wpływu przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z przyłączem wody i zewnętrznymi instalacjami w Łęgach przy ul. Północnej, gm. Dobra na obszar Natura 2000 Jezioro Świdwie