Specjalizujemy się w:

 • Inwentaryzacjach, ekspertyzach, waloryzacjach i opiniach przyrodniczych.
 • Raportach oddziaływania planowanych przedsięwzięć na środowisko.
 • Monitoringu środowiska przyrodniczego - szczególnie w zakresie fauny.
 • Ocenach oddziaływania na środowisko.
 • Dokumentacjach przyrodniczych pomników przyrody, użytków ekologicznych, zespołów     przyrodniczo-krajobrazowych, rezerwatów przyrody.
 • Opracowywaniem gminnych programów gospodarki odpadami.
 • Opracowaniach ekofizjograficznych w tym ekofizjografiach problemowych.
 • Wyceną zniszczeń przyrodniczych.
 • Wycinkach drzew i krzewów.
 • Nadzorze inwestorskim nad pracami zieleniarskimi.
 • Organizacji wystaw, prelekcji , szkoleń, konkursów wiedzy, sympozjów z zakresu ochrony     środowiska, ochrony przyrody, leśnictwa i łowiectwa.
 • Inwentaryzacjach drzew, krzewów i zieleni.
 • Opracowywaniu druków i ulotek informacyjno-edukacyjnych z zakresu ochrony     środowiska, ochrony przyrody i leśnictwa.
 • Szacunkach brakarskich.
 • Przygotowywaniu i realizacji ścieżek przyrodniczo-dydaktycznych popularyzujących     wiedzę z zakresu ekologii, ochrony przyrody i środowiska.
 • Przygotowywaniu oraz realizacji w terenie programów zalesień i zadrzewień.
 • Fotografii przyrodniczej.